Chính sách

Chính sách khuyến mãi cho sản phẩm gói Audience promotion package Q2.2012

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với Admicro hoặc ký qua đại lý

Thời gian và phạm vi áp dụng:

- Áp dụng cho các hợp đồng ký mới & có thực chạy từ ngày công bố chính sách đến ngày 30/06/2021

- Không áp dụng đồng thời với các chính sách khác được ban hành trong cùng thời điểm

- Được áp dụng đồng thời với chính sách hợp tác năm

Nội dung chính sách:

Xem chi tiết nội dung chính sách tại đây.

Đối tượng áp dụng: KHTT + AGC

SP áp dụng: Pr solution + Tuyến bài

Hiệu lực chính sách:

- Kỳ hợp đồng từ 01/01/2021-30/04/2021

- Thực chạy đến hết 30/04/2021

Nội dung chính sách:

Chính sách chiết khấu 20% chi phí đăng bài Webuy. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Đối tượng áp dụng: KHTT + AGC

SP áp dụng: Pr solution + Tuyến bài

Hiệu lực chính sách:

- Kỳ hợp đồng từ 01/01/2021-30/04/2021

- Thực chạy đến hết 30/04/2021

Nội dung chính sách:

Chính sách chiết khấu 20% chi phí đăng bài Webuy. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.