Quy trình

Dành cho Nội bộ

- Quy trình cơ bản cho các cách mua trên nền tảng AdMatic tại đây

- Gửi thông tin vận hành tại đây

- Gửi yêu cầu tư vấn tại đây

Gửi thông tin và brief/order tại đây