Masthead Display Banner

KINGSIZE | BOXAPP | BALLOON

Kingsize Article Banner Chân nội dung bài viết Demo display
KingSize Billboard Hiển thị ở đầu, giữa bài hoặc chân bài viết Demo display
Demo video embed
Super Leaderboard Hiển thị ở đầu, giữa bài hoặc chân bài viết Demo display
Kingsize Leaderboard Hiển thị ở đầu trang báo Demo display
Demo video embedded
Kingsize Hookeye Vị trí cột phải của trang và vùng Sticky Demo 1
Demo 2
Half page Vị trí cột phải của trang Demo display
Demo video embedded
Hot Half page Vị trí cột phải của trang và sticky zone Demo display
Demo video embedded
Skycraper Vị trí cột phải của trang
Medium rectangle Vị trí cột phải của trang

Masthead Mobile Banner

TOP BANNER | INPAGE FULLSCREEN | HOOK-EYE

Top Banner Đầu trang báo Demo display
Demo video embedded 1 | Demo video embedded 2
Inpage Fullscreen Giữa bài viết Demo display
Demo video embedded | Demo Interactive
Hook-eye Giữa bài viết Demo display
Demo video embedded | Demo interactive
eMagazine Chân bài viết Demo 1
Demo 2
Big Article Chân bài viết Demo display

Masthead Video Banner

TVC INSTREAM | TVC EXPANDABLE | TVC INTERACTIVE

Instream Classic Phát trước, giữa hoặc sau dòng phát video nội dung Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Instream Interactive Phát trước, giữa hoặc sau dòng phát video nội dung Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Instream Expandable TVC phát trước, giữa hoặc sau video nội dung Demo 1
Instream Mobile TVC phát trước, giữa hoặc sau video nội dung Demo 1 | Demo 2 | Demo 3 Demo 4
Fiteye Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 2
Standard Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Super Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Page TakeOver Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
ITVC Chân bài viết Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
ITVC Mutex Giữa bài viết Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
ITVC Mobile Giữa bài viết Demo 1 | Demo 2 | Demo 3

Masthead NativeAds Banner

NATIVE VIDEO | NATIVE ADS

Native Video - PC Giữa bài, chân bài và stream bài viết trên websites Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Native Ads - PC Cột phải trang báo, giữa bài, chân bài viết, stream tin bài và vị trí Tin liên quan Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Native Video - Mobile Giữa bài, chân bài và stream bài viết trên websites Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Native Ads - Mobile Cột phải trang báo, giữa bài, chân bài viết, stream tin bài và vị trí Tin liên quan Demo 1 | Demo 2 | Demo 3

Masthead Interactive Banner

Tech-fee: >15M, depending on the flow of banner.

Click - Banner/TVC chứa các nút tương tác hoặc văn bản được highlight.
- Khi người dùng nhấp vào các yếu tố tại khu vực xác định, biểu ngữ sẽ chuyển sang cảnh tiếp theo.
Demo 1 | Demo 2 | Demo 3 | Demo 4 | Demo 5 | Preview images
Move the product Khi người dùng cuộn xuống vị trí banner, họ có thể tương tác với sản phẩm (di chuyển sang trái hoặc phải) để chơi một trò chơi nhỏ để hiển thị cách sản phẩm được tạo ra... Demo 1 | Demo 2 | Preview images
Chat Bot Biểu ngữ chatbot mang các cuộc trò chuyện với người dùng theo một kịch bản được xác định trước. Demo | Preview images
Swipe Khi người dùng vuốt banner theo chiều ngang, sẽ chuyển sang cảnh tiếp theo và một thông báo nữa sẽ hiển thị qua hành động này. Demo | Preview images
Scroll Khi người dùng cuộn xuống banner, nó sẽ chuyển sang cảnh tiếp theo và một thông báo được tiết lộ trong suốt hành động này. Demo 1 | Demo 2 | Preview images
Drag And Drop - Banner kéo và thả tương tác yêu cầu người dùng kéo các thành phần riêng lẻ đến khu vực xác định.
- Khi người dùng hoàn thành việc kéo và thả hình ảnh, hình ảnh hoàn chỉnh sẽ được tiết lộ và sẽ chuyển sang cảnh tiếp theo.
Demo | Preview images
Game - Khi người dùng nhấp vào nút tương tác hoặc văn bản, họ sẽ được dẫn đến trang đích chứa trò chơi.
- Chương trình khuyến mãi (mã, văn bản,..) sẽ được tiết lộ ở cuối.
Demo | Preview images
Library Formats Banner chứa danh sách sản phẩm. Người dùng trượt danh sách đó để xem nhiều hơn thông tin về sản phẩm. Demo 1 | Demo 2 | Demo 3 | Demo 4 | Demo 5 | Preview images
Pop Up Box Demo | Preview images