Masthead Display Banner

KINGSIZE | BOXAPP | BALLOON

Kingsize Article Banner Chân nội dung bài viết Demo display
KingSize Billboard Hiển thị ở đầu, giữa bài hoặc chân bài viết Demo display
Demo video embed
Super Leaderboard Hiển thị ở đầu, giữa bài hoặc chân bài viết Demo display
Kingsize Leaderboard Hiển thị ở đầu trang báo Demo display
Demo video embedded
Kingsize Hookeye Vị trí cột phải của trang và vùng Sticky Demo 1
Demo 2
Half page Vị trí cột phải của trang Demo display
Demo video embedded
Hot Half page Vị trí cột phải của trang và sticky zone Demo display
Demo video embedded
Skycraper Vị trí cột phải của trang
Medium rectangle Vị trí cột phải của trang

Masthead Mobile Banner

TOP BANNER | INPAGE FULLSCREEN | HOOK-EYE

Top Banner Đầu trang báo Demo display
Demo video embedded 1 | Demo video embedded 2
Inpage Fullscreen Giữa bài viết Demo display
Demo video embedded | Demo Interactive
Hook-eye Giữa bài viết Demo display
Demo video embedded | Demo interactive
eMagazine Chân bài viết Demo 1
Demo 2
Big Article Chân bài viết Demo display

Masthead Video Banner

TVC INSTREAM | TVC EXPANDABLE | TVC INTERACTIVE

Instream Classic Phát trước, giữa hoặc sau dòng phát video nội dung Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Instream Interactive Phát trước, giữa hoặc sau dòng phát video nội dung Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Instream Expandable TVC phát trước, giữa hoặc sau video nội dung Demo 1
Instream Mobile TVC phát trước, giữa hoặc sau video nội dung Demo 1 | Demo 2 | Demo 3 Demo 4
Fiteye Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 2
Standard Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Super Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Page TakeOver Video Hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
ITVC Chân bài viết Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
ITVC Mutex Giữa bài viết Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
ITVC Mobile Giữa bài viết Demo 1 | Demo 2 | Demo 3

Masthead NativeAds Banner

NATIVE VIDEO | NATIVE ADS

Native Video - PC Giữa bài, chân bài và stream bài viết trên websites Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Native Ads - PC Cột phải trang báo, giữa bài, chân bài viết, stream tin bài và vị trí Tin liên quan Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Native Video - Mobile Giữa bài, chân bài và stream bài viết trên websites Demo 1 | Demo 2 | Demo 3
Native Ads - Mobile Cột phải trang báo, giữa bài, chân bài viết, stream tin bài và vị trí Tin liên quan Demo 1 | Demo 2 | Demo 3